22/07/2024

Leveransvillkor

Allmänna pris- och leveransvillkor för HellermannTyton AB

Nedanstående villkor är de grundvillkor som gäller för köp från HellermannTyton AB om inte andra villkor skriftligen avtalats om. Det gäller även för följdköp utan ny uttrycklig hänvisning till villkoren. Kundens avvikande eller motstridiga villkor gäller ej, oavsett om HellermannTyton AB på nytt uttryckligen invänt mot dessa eller inte. Med nedan angivna avvikelser gäller Teknikföretagens Allmänna Bestämmelser NL 17, även vid köp av kunder utom Norden. Bestämmelser finns tillgängliga under:     

https://www.teknikforetagen.se/globalassets/medlemsportalen/standardavtal/produktleveranser/gratis/nl-17-svenska.pdf

 

Beställningar

Avtal kommer till stånd genom säljarens bekräftelse av köparens beställning.


Priser

1. Samtliga priser som lämnas av HellermannTyton AB är exklusive emballage och mervärdesskatt och gäller i 30 dagar från anbudstillfället.

2. Emballage typ europapall etc debiteras till självkostnadspris.

3. Vid beställningar med ett ordervärde understigande 1500 kr debiteras en småorderavgift på 250 kr.

4. Erhållna priser gäller för obrutna förpackningar.

5. På grund av valutaförändringar, råmaterialkostnader och andra faktorer som står utom vår kontroll, förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande justera våra priser.


Betalningsvillkor

6. 30 dagar netto efter fakturadatum.

7. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 19%.

 

Leveransvillkor

8. FCA DSV Solutions / HellemannTyton AB, Kromgatan 6, Rosersberg (Incoterms 2020). 

9. I enlighet med NL 17 punkt 28. men med tillägget att reklamationer gjorda senare än 8 arbetsdagar efter mottagen leverans alltid ska anses vara gjorda med oskäligt uppehåll, reklamationer av dolda fel undantagna. 

10. HellermannTyton AB står ej för risken för gods som skadas eller försvinner under transport. Särskild transportförsäkring kan tecknas på kundens begäran och bekostnad.


Returbestämmelser

11. Före det att retur avsändes ska HellermannTyton AB kontaktas för godkännande och ett returnummer erhållas, som används vid korrespondens . Returgodset ska märkas med numret.

12. Returer skall om möjligt alltid sändas i originalförpackningen.

13. Returer som föranletts av fabrikationsfel eller felaktig hantering från HellermannTytons sida, kan göras utan extra kostnader för kunden.

14. Vid retur av annan anledning än ovan tas en kostnad på 30% av fakturabeloppet ut.

15. Retur av en specialtillverkad eller normalt ej lagerförd artikel där inte punkt 14 ovan berörs accepteras ej, annat än efter att HellermannTyton AB först fått ett godkännande från vår leverantör.


Katalogprodukter

16. På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att utan föregående ändringsmeddelande göra konstruktionsändringar på produkter som förekommer i kataloger och presentationsblad.

I avvikelse från NL 17 punkt 3. första stycket behåller HellermannTyton AB äganderätten till innehållet i samtlig dokumentation rörande katalogprodukter.

 

Skydd av företagsintern information

Det är uttryckligen förbjudet för köparen och säljaren att olovligen nyttja eller exploatera företagsintern information om den andra parten eller dess produkter som erhållits i samband med samarbetet, i synnerhet med syfte att själv tillverka eller marknadsföra sådana produkter eller att vidarebefordra information till tredje part.

Tillämplig lag

I enlighet med NL 17 punkt 49. men med avvikelsen att CISG /Lagen om internationella köp ej är användbar.