19/06/2024

Styrande globalt - agerande lokalt

HellermannTyton AB ska sträva efter att minimera den egna verksamhetens påverkan på den yttre miljön samt att anpassa denna verksamhet till ett uthålligt utnyttjande av naturresurserna.

Detta uppnås genom:

  • att vi i största möjliga omfattning väljer att använda material som kan återvinnas.
  • att källsortera avfall och tillse att det omhändertas på ett bra sätt.
  • regelbundna genomgångar av företagets miljöpåverkan.
  • en ständig förbättring av verksamheten med avseende på dess miljöaspekter. Tillämplig miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet skall följas. Vi ska sträva efter att där så är praktiskt möjligt, kunna förse kunder och myndigheter med relevant information om våra produkters innehåll och miljöpåverkan.

”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar Vi lånar den av våra barn”

Inom utveckling, produktion och distribution av våra högkvalitativa produkter, använder vi oss av den mest miljövänliga teknologi som finns så långt detta är ekonomiskt försvarbart och ekologiskt sunt. 

Vi bedömer miljöpåverkan från våra nya produkter och processer lika mycket som påverkan från pågående aktiviteter. All betydelsefull miljöpåverkan från våra olika aktiviteter testas och övervakas kontinuerligt.

Kontinuerliga kraftansträngningar görs för att undvika och reducera vårt företags miljöpåverkan. Mer än 90% av våra fulländade plastkomponenter är passande för materialåtervinning. Detaljer över beståndsdelar i materialet finns tillgängligt för varje komponent. Naturligtvis försäkrar vi att de inte innehåller några förbjudna substanser. 

Tillsammans med våra affärspartners och med allmänheten, ingår vi i en dialog över lösningar för att nå ett avancerat miljöskydd.

DIN EN ISO 14001:2015 - "För att garantera tilltron till riktlinjerna inom vår miljöpolicy, har vi, till vår företagsstrategi, integrerat ett miljöledningssystem i enlighet med DIN EN ISO 14000:2015.