Integritetspolicy för anställda hos kunder/leverantörer/andra tjänsteleverantörer

Kontroll av persondata

I fall du som individ eller anställd har köpt, hyrt eller på liknande sätt erhållit produkter eller tjänster från oss eller sålt, lånat ut eller liknande erbjudit en produkt eller tjänst till oss, registrerar vi och hanterar dina personuppgifter.

HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige är uppgiftskontrollant av dina personliga uppgifter och därmed ansvarig för att hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med tillämpade dataskyddslagar och bestämmelser.

Om du har några förfrågningar angående dina personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskydds ansvarige:

Johanna Holmström
Tel.: +46 8 580 890 46
HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige
E-mail: Johanna.Holmstrom@HellermannTyton.se

 

Kategorier av personuppgifter som påverkas

Följande lista innehåller kategorier av personuppgifter som kan behandlas. Vänligen notera att alla personuppgifter i följande lista inte nödvändigtvis kommer att behandlas. Exemplen som listas i de individuella kategorierna nedan är inte fullständiga.

Kontaktuppgifter, exempelvis: namn, företagsadress, e-mailadress, telefonnummer
Företagsinformation, exempelvis: Företagsnamn, professionell status, land
IT-relaterade uppgifter, exempelvis: Användarnamn, lösenord, inloggningsuppgifter såväl som uppgifter och protokoll om din användning av Hellermanntytons IT-applikationer och tjänster
Ekonomiska uppgifter, exempelvis: kredit och betalningsinformation, bankkonto detaljer
Kontaktuppgifter, exempelvis: order, kontrakt och andra avtal mellan dig och oss.

Rättsliga grunder

Rättsliga grunder
Vi kan vara skyldiga enligt lag att hantera dina personuppgifter, exempelvis för att kunna rapportera transaktioner till myndigheter.

Avtalsförpliktelser
Vi kan vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att kunna fullfölja en order eller ett tjänstekontrakt som du eller din arbetsgivare har skrivit under.

Legitima intressen
Våra legitima intressen inkludera exempelvis skötseln av våra affärsrelationer i syfte att uppfylla kontrakt som påverkar dig eller din arbetsgivare, och/eller för att avsluta ett kontrakt med dig eller din arbetsgivare.

Syfte med hanteringen

Vi hanterar dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig eller din arbetsgivare, för att sköta affärsrelationen, fullfölja kontrakt som rör dig eller din arbetsgivare och/eller för att avsluta ett kontrakt med dig eller din arbetsgivare.

Ifall du är anställd hos en kund, är följande stycke dessutom tillämplig:
I unika fall och endast om ingen annan rättslig grund gäller, kommer vi fråga dig om ditt tydliga samtycke att hantera dina personuppgifter i följande syften. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Dock påverkar inte detta den lagliga hanteringen som skett baserat på ditt samtycke innan det drogs tillbaks.

Reklam meddelanden och markandsföringssyften
Exempelvis.: Utskick av våra regelbundna nyhetsbrev, reklammaterial, inbjudningar till tillställningar som vi organiserar eller av företag vi samarbetar med.

Kundundersökningar, exempelvis undersökningar angående kundnöjdhet.

Källan till dina personliga uppgifter

Vi erhåller dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare.

Överföring av information till tredje part

Om det är nödvändigt för att hantera dina personuppgifter, överför vi dina personliga uppgifter till andra företag inom företagsgruppen eller till externa sajter. Dessa inkluderar företag utanför EU eller det europeiska ekonomiska området.  Självklart försäkrar vi att mottagarna av uppgifterna erbjuder tillräcklig garanti att uppgifterna används lagligt och säkert och att de är bundna av kontrakt att följa lagstadgade föreskrifter. 

Vidare förbehåller vi oss rätten att överföra uppgifter till tredje part om vi är tvungna av lagliga anledningar, juridiska beslut från domstol eller relevant allmän myndighet eller om vi blir tvingade genom agerande eller försummelse från din sida för att få våra rättigheter, egendom eller andra tillgångar skyddade eller hävdas av relevant allmän myndighet.

Arkiveringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja våra skyldigheter enligt kontrakt och lag. Denna tidsperiod beror på aspekter så som kontraktets löptid och krav till följd av produktgarantin och garanti.

Dina rättigheter som dataföremål

Rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR): Du kan begära information när som helst om och vilka personuppgifter som används av oss, i vilket syfte vi hanterar uppgifterna, varifrån uppgifterna kommer från, till vilka uppgifterna skickas till om nödvändigt och hur länge sådana uppgifter lagras hos oss.

Rätt att korrigera (Art. 16 GDPR): Om du ser att personliga uppgifter om dig är felaktiga, kan du kräva att sådana uppgifter rättas när som helst. När det enligt din åsikt är inkomplett information kan du kräva att dessa uppgifter kompletteras.

Rätt att radera (Art. 17 GDPR): Om enligt din åsikt, användningen av dina uppgifter inte längre är nödvändig eller används utan tillräckligt legitim grund eller är olaglig av andra anledningar, kan du kräva att dessa uppgifter raderas.

Rätt att begränsa hanteringen (Art 18 GDPR): Istället för att radera uppgifter, kan du kräva att hanteringen av dina uppgifter begränsas ifall uppgifter hanteras olagligt. I synnerhet, kan du också kräva att hantering begränsas när du bestrider dina uppgifters riktighet eller om du har invänt mot användningen av dina uppgifter.

Rätt att transportera uppgifter (Art. 20 GDPR): Med avseende till personliga uppgifter som du har givit oss och som används på grund av ett kontrakt eller samtycke, kan du kräva att dessa uppgifter görs tillgängliga för dig på ett strukturerat, användarvänligt och i ett maskinläsbart format. Du kan också kräva att dessa uppgifter överförs direkt till en annan kontrollant.

Rätten att invända (Art 21 GDPR): Om skäl uppstår som hänför sig till din speciella situation som vi behandlar på grund av intressebalans som inte är tillåten, har du rätt att invända mot sådan användning av uppgifterna. Om dina personliga uppgifter används i direkt marknadsföring har du i alla fall rätt att invända.

Rätten att anmäla klagomål till tillsynsmyndighet (Art. 77 GDPR): Ifall enligt din åsikt dina rättigheter relaterade till dina personliga uppgifter har överträtts, har du rätt att anmäla detta till en tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta myndigheten som ansvarar där du bor, jobbar eller där den påstådda överträdelsen skett.

För att skicka en förfrågan avseende dina uppgifter, vänligen fyll I följande förfrågansformulär.

Vänligen skicka det ifyllda formuläret via brev eller email till vår datasäkerhets ansvarige:

Claes Hegardt
Tel.: +46 8 580 890 15
HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5,164 40 Kista, Sverige
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Vänligen kom ihåg att bifoga dokument som kan säkerställa din identitet.

Håll kontakt med oss!


Update: 24/10/2020 © HellermannTyton 2020