Integritetspolicy för konsulter

Uppgiftshanterare

I fall du som individ eller anställd för ett företag, arbetar för eller har arbetat för HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige, registrerar vi och behandlar dina personuppgifter.

HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista (hädanefter kallat “HellermannTyton” eller “vi”) är uppgiftshanterare för dina personliga uppgifter och därav ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i överensstämmelse med gällande dataskyddslagar och lagbestämmelser.

Om du har några förfrågningar gällande dina personliga uppgifter, vänligen kontakta vår ansvarige för dataskydd:

Johanna Holmström
Tel. +46 8 580 890 46
HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sweden
E-mail: Johanna.Holmstrom@HellermannTyton.se

Kategorier där personuppgifter påverkas

Följande lista innehåller kategorier för personliga uppgifter som kan komma behandlas.
Vänligen notera att alla personliga uppgifter som är listade nödvändigtvis inte kommer att behandlas.
Exemplen listade under de individuella kategorierna är inte fullständiga.

 

Personliga uppgifter, exempel. namn, födelsedata, kön, nationalitet.
Organisations uppgifter, exempel. konsultnummer, arbetsbeskrivning, arbetsplats, avdelning.
Kontaktuppgifter, exempel. adress, e-mailadress, telefonnummer.
Konsulthanterings uppgifter, exempel. Konsultkontrakt och information om när uppdraget började och avslutade, arbete som utfördes.
Tidsrelaterade uppgifter, exempel. Arbetstider, timmar arbetade.
Säkerhetsuppgifter, exempel. Tillträdes kort, tillträdes rättigheter och användning av tillträdes kort och rättigheter.
Hälsa- och säkerhets uppgifter exempel. information angående arbetsrelaterade incidenter.
IT-relaterade uppgifter, exempel. användarnamn, lösenord, inloggningsuppgifter samt uppgifter och protokoll gällande din användning av It utrustning, applikationer och tjänster som HellermannTyton tillhandahåller i enlighet med tillämpade IT riktlinjer.
Ekonomiska uppgifter, exempel. Bankkonto uppgifter om du är ensam ägare.

Laglig grund

Laglig grund
Vi kan vara juridiskt skyldiga att behandla dina personuppgifter, exempelvis för att rapportera transaktioner till myndigheter.

Kontraktskyldighet
Vi kan vara skyldiga att behandla dina personuppgifter för att fullfölja ett tjänstekontrakt som du eller din arbetsgivare har skrivit på.

Rättsliga intressen
Våra rättsliga intressen inkluderar exempelvis hanteringen av företagsrelationer i syfte att fullfölja kontrakt som kan påverka dig eller din arbetsgivare. Vidare innehåller våra rättsliga intressen att fundamentalt kunna utföra normala affärer, skydda tekniska faciliteter och utrustning och utföra interna kontroller.

I enstaka fall och enbart om inga andra rättsliga grunder gäller kommer vi att fråga dig om ett tydligt tillstånd att behandla dina personuppgifter.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Detta har dock ingen påverkan på den lagliga behandling baserad på ditt tidigare samtycke innan tillbakadragandet.

Syfte med behandlingen

Dina personliga uppgifter, som anges i exemplen under “kategorier där personuppgifter påverkas” kommer att behandlas för de generella syftena som anges nedan. Exemplen listade nedan är inte fullständiga.

Administration

 • För att möjliggöra registrering av dig i HellermannTytons system och generell administration av din anställning hos oss.
 • För att möjliggöra korrekt användning av licenser
 • För att möjliggöra underhållet av ett uppdaterat organisationsschema och konsult uppgifter, inklusive utdrag av internrapporter och statistik.
 • För att möjliggöra uppföljande av projekt.

Rapportering

 • För att möjliggöra rapportering till myndigheter när vi är juridiskt skyldiga att göra det.
 • För att möjliggöra registrering av dina arbetstimmar i syfte att betala fakturan till dig eller din arbetsgivare.

Arbetsmiljösäkerhet  och produktsäkerhet

 • Att möjliggöra fullföljandet av vår skyldighet att tillhandahålla en säker arbetsplats (inklusive tillträdeskontroll och stoppa otillåtet tillträde till platsen eller arbetsutrustning), samt ytterligare skyldigheter relaterade till arbetsmiljö i enlighet med företagshälsovård och säkerhets- och anställningslagar.
 • För att möjliggöra fullföljandet av skyldigheter i samband med produktsäkerhet och kvalitet.

Arbetsrelaterade aktiviteter

 • För att möjliggöra utförandet av arbetsuppgifter, exempel. Skriva mail, dra ut document, rapporter, förberedningar eller ritningar.
 • För att möjliggöra att svara på frågor från dig/din chef/personalavdelningen I samband med din anställning eller IT utrustning eller förse dig med stöd som du kan behöva för att utföra dina arbetsuppgifter.
 • För att möjliggöra att inspektioner kan genomföras i enlighet med gällande riktlinjer från HellermannTyton inklusive It riktlinjer och försäkra sig om att dessa riktlinjer efterföljs och undersöka eventuella påståenden om otillåtna aktiviteter.

 

Källan till dina personliga uppgifter

Vi mottar dina personuppgifter från dig eller din arbetsgivare. Vissa data kan också automatiskt genereras av HellermannTytons IT-system eller liknande system, så som när du skapar ditt användarnamn.

Överföring av information till tredje part

Om det är nödvändigt för att hantera dina personuppgifter, överför vi dina personliga uppgifter till andra företag inom företagsgruppen(LINK) eller till externa sajter. Dessa inkluderar företag utanför EU eller det europeiska ekonomiska området.  Självklart försäkrar vi att mottagarna av uppgifterna erbjuder tillräcklig garanti att uppgifterna används lagligt och säkert och att de är bundna av kontrakt att följa lagstadgade föreskrifter. 

Vidare förbehåller vi rätten att överföra uppgifter till tredje part om vi är tvungna av lagliga anledningar, juridiska beslut från domstol eller relevant allmän myndighet eller om vi blir tvingade genom agerande eller försummelse från din sida för att få våra rättigheter, egendom eller andra tillgångar skyddade eller hävdade av relevant allmän myndighet.

Arkiveringsperiod

Dina uppgifter kommer normal att behandlas under perioden du är konsult hos oss. Efter avslutat konsultkontrakt kommer vi endast behålla personliga uppgifter som anses nödvändiga för att fullfölja syftet som det inhämtades och endast tills dessa syften uppfylls, och en längre period endast för att fullfölja de lokala lagliga skyldigheterna eller för att fullfölja the lagstadgade kraven i de fall konstaterad, I avvaktan på eller förväntade dispyter eller anspråk.

Dina rättigheter som dataföremål

Rätt till tillgång (Art. 15 GDPR): Du kan begära information när som helst om och vilka personuppgifter som används av oss, i vilket syfte vi hanterar uppgifterna, varifrån uppgifterna kommer från, till vilka uppgifterna skickas till om nödvändigt och hur länge sådana uppgifter lagras hos oss.

Rätt att korrigera (Art. 16 GDPR): Om du ser att personliga uppgifter om dig är felaktiga, kan du kräva att sådana uppgifter rättas när som helst. När det enligt din åsikt är inkomplett information kan du kräva att dessa uppgifter kompletteras.

Rätt att radera (Art. 17 GDPR): Om enligt din åsikt, användningen av dina uppgifter inte längre är nödvändig eller används utan tillräckligt legitim grund eller är olaglig av andra anledningar, kan du kräva att dessa uppgifter raderas.

Rätt att begränsa behandling (Art 18 GDPR): Istället för att radera uppgifter , kan du kräva att hanteringen av dina uppgifter begränsas ifall uppgifter hanteras olagligt. I synnerhet, kan du också kräva att hantering begränsas när du bestrider dina uppgifters riktighet eller om du har invänt mot användningen av dina uppgifter.

Rätt att transportera uppgifter (Art. 20 GDPR): Med avseende till personliga uppgifter som du har givit oss och som används på grund av ett kontrakt eller samtycke, kan du kräva att dessa uppgifter görs tillgängliga för dig på ett strukturerat, användarvänligt och i ett maskinläsbart format. Du kan också kräva att dessa uppgifter överförs direkt till en annan styrenhet. (controller)

Rätten att invända (Art 21 GDPR): If grounds arise relating to your particular situation that render use of your personal data that we process on the basis of a balancing of interests impermissible, you have the right to object to such use of the data. If your personal data is used for direct marketing, you do in any case have a right to object.
Rätten att anmäla klagomål till tillsynsmyndighet (Art. 77 GDPR): Ifall enligt din åsikt dina rättigheter relaterade till dina personliga uppgifter har överträtts, har du rätt att anmäla detta till en tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta myndigheten som ansvarar där du bor, jobbar eller där den påstådda överträdelsen skett.

För att skicka en förfrågan avseende dina uppgifter, vänligen fyll i följande förfrågansformulär förfrågansformulär.

Vänligen skicka det ifyllda formuläret via brev eller email till vår datasäkerhets ansvarige:

Claes Hegardt
Tel. +46 8 580 890 15
HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Vänligen kom ihåg att bifoga dokument som kan säkerställa din identitet.

Håll kontakt med oss!


Update: 24/10/2020 © HellermannTyton 2020